Contact, Tarieven, Praktijkinformatie

Contact, Tarieven, Praktijkinformatie

Contact

Amsterdam, Churchilllaan 1, +31 6 45 255 960

Weesp, Oudegracht 55 +31 6 244 71 636,

U kunt bellen of een sms of whatsapp bericht sturen.

Laat bij geen gehoor een voice mail bericht achter of (bij voorkeur) een sms/whatsapp bericht.

Tarieven

 • Natuurgeneeskundige analyse gesprek en behandeladvies met keuze uit:
  – Fytotherapie (kruidengeneeskunde),
  – Leefstijladvies (voeding, suppletie)
  – Detox begeleiding
  – Body Stress Release
  Duur 50min., €95,-
 • Vervolgconsult leefstijl-, voeding-, suppletie-, detox-, kruidengeneeskunde advies en Body Stress Release. 30 minuten consulten € 60,- Amsterdam / €58,- Weesp:
 • Primaire Reflex inhibitie en Stress Release op oeremoties en blokkades met kinesiologie volgens RPRM methode €95,- per consult (50min).
 • Brainspotting €120,- per consult (70min).

Betaling per consult met pin-automaat. U krijgt een kwitantie per email gestuurd.

Vergoeding en beroepsverenigingen

Indien u een aanvullende verzekering hebt worden de consults (behalve Brainspotting) mogelijk  vergoed. Al onze teamleden zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en klachtencommissies.

Met de AGB zorgverlenerscode kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of uw gewenste consult vergoed worden bij een van onze teamleden.

Wij geven geen restitutie mocht een verwachtte en/of door verzekeringsmaatschappij toegezegde vergoeding onverhoopt uitblijven.

 • Caroline Evers – aan de Stegge AGB-zorgverlener code 90-043778, lid van NWP, KAB en RBCZ.
 • Adinda van Schagen AGB-zorgverlener code 90048963, lid VBAG, RBCZ en BSRAN.
 • Marc Evers AGB-zorgverlener code 90 – 043777 lid van BSRAN en CAMCoöp.
 • Marielle Lievense AGB-zorgverlener code 90-058920, lid VBAG, RBCZ en BSRAN

 

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl
De Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de Natuurlijke Geneeskunst (NWP) is een organisatie van zelfstandige, professionele beoefenaars van natuurgeneeswijzen. De NWP controleert de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bij haar aangesloten leden onder andere door nascholing.

www.rbcz.nu

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

www.vbag.nl
De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Klachten

Indien u klachten heeft over de behandeling van een van ons, dan kunt u deze natuurlijk met een van ons bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u in dat geval contact opnemen met een van de klachtencommissies waarbij we zijn aangesloten:

www.kab-klachten.nl

www.camcoop.nl 

www.vbag.nl

Privacy in kader wet AVG 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijk plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand, een declarabele factuur op te stellen en contact met u op te kunnen nemen.
Samengevat:
• Ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een natuurgeneeskundig consult en het uitvoeren van de financiële administratie.
• Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
• Ik de algemene persoonsgegevens (naam, adresgegevens, geboortedatum, zorgverzekering) digitaal verwerk en bewaar op een beveiligde computer met up-to-date software.
• Ik de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een afgesloten pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Mijn waarnemers vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels.
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

2. Uw privacy-rechten
Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval wanneer:
• de gegevens niet meer nodig zijn
• u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
• u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
• de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
• de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
Recht op beperking van de verwerking.
U heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
• de gegevens mogelijk onjuist zijn
• de verwerking onrechtmatig is
• de gegevens niet meer nodig zijn
• u bezwaar maakt
Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.